22 406 01 34

e-mail: piaseczno.gut-ajdys@komornik.pl

WA5M/00427133/2, sygn. akt Km 91/21

Ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach składania ofert zakupy nieruchomości nr KW

WA5M/00427133/2, sygn. akt Km 91/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Joanna Gut-Ajdys oferuje udział w wysokości 1/3 we własności nieruchomości nr KW WA5M/00427133/2, sygn. akt Km 91/21 stanowiący nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 53, obręb Wągrodno, gmina Prażmów, przy ul. Słonecznej do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, ustalając cenę minimalną na kwotę: 311 333,00 zł (trzysta jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy polskie złote 00/100) zgodnie z kwotą oszacowania na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do kancelarii Komornika przy ul. Młynarskiej 4F, 05-500 Piaseczno w godzinach pracy kancelarii (09:00 – 16:30) w dniach 07.03.2022 oraz 08.03.2022r. Oferty powinny zawierać dane nabywcy (imię nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/ adres siedziby, numer kontaktowy telefonu oraz nr PESEL/ nr NIP), cenę i oznaczenie nieruchomości. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najwyższa zaoferowana cena. Otwarcie ofert i wyłonienie nabywcy odbędzie się w dniu 10.03.2022r. o godz. 12:00. Nabywca zostanie poinformowany o złożeniu najkorzystniejszej oferty i zobowiązany do zapłaty całości zaoferowanej ceny na rachunek komornika:

PKO BP S.A. 72 10201026 3483 0000 2000 9121 w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.

Nabywca, który nie uiści całości oferowanej kwoty w terminie na rachunek komornika traci prawo do nabycia nieruchomości i wówczas zostanie wyłoniony nabywca spośród pozostałych, prawidłowo złożonych ofert (druga najkorzystniejsza oferta)

Regulamin dotyczący składania ofert jest dostępny w kancelarii.

ul. Młynarska 4F
05-500 Piaseczno

tel.: 22 406 01 34
kom. 608 324 153
piaseczno.gut-ajdys@komornik.pl


KONTAKT TELEFONICZNY
poniedziałek - piątek 9:00-17:00


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
wtorki: 9:00-17:00

nr rachunku bankowego
PKO BP: 76 1020 1026 0000 18020285 5724